ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящото уведомление за поверителност „Бюти Гайд“ ООД предоставя информация за лични данни на физическите лица („субект/и на данни“), които могат да бъдат обработени във връзка със сключване на договор между „Бюти Гайд“ ООД и негови клиенти и/или контрагенти.

 1. Идентификация на администратор:

– Име на администратор: Франсоа 92 ЕООД

– ЕИК: 206113658

– Седалище и адрес на управление: Гр.София,ж.к. Люлин,бл.706 

Адрес на електронна поща: info@annabeauty.bg

– Телефонен номер:  + 359 889 501 551

 1. Какви лични данни обработва администраторът?

А: Клиенти:

 

– за физическата идентичност – име, адрес, телефон, адрес на електронна поща.

 

Б: Потенциални клиенти, които предоставят лични данни посредством свързване с администратора по телефон, имейл.

 

 • за физическата идентичност – име, телефон, адрес на електронна поща и евентуално адрес, в случай, че се съдържа в мейла, който физическото лице е изпратило до администратора.

 

В: Контрагенти-доставчици (на които администраторът е клиент):

– за физическата идентичност – име, адрес, телефон, адрес на електронна поща.

 

Г: Дистрибутори физически лица:

– за физическата идентичност – име, адрес, телефон, адрес на електронна поща.

 

Д: Ползватели на сайта, които са регистрирали потребителски профил:

– за физическата идентичност – име, адрес, телефон, адрес на електронна поща.

 

 1. Цели на обработване на личните данни: 

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са потенциални клиенти, клиенти и контрагенти-доставчици на администратора за следните цели, а именно:

 • финансово-счетоводна дейност;
 • индивидуализиране на данни във връзка със сключване на договори;
 • за установяване на контакт с физическите лица по телефон, имейл за изпращане на кореспонденция;
 • за отговор на получени запитвания;
 • за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.

 

 1. Основание за обработването на лични данни: 

Личните данни се събират и обработват с оглед изпълнение на нормативните изисквания на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за задълженията и договорите, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Търговския закон и с оглед:

–  реализирането на легитимните интереси на администратора, които легитимни интереси са: – изпращане на отговор на получените имейли, а също така и запазване на получените мейли; – отговаряне на получените обаждания и изпращане на мейли във връзка със запитвания получени по телефон.

– за действия, предхождащи сключването на договор.

 1. Получатели или категории получатели на личните данни:

Администраторът има право да разкрива обработваните лични данни на следните категории лица, а именно:

 • на лица, ако е предвидено в нормативен акт като държавни институции НАП и др.) с оглед изпълнение на задължения предвидени в нормативен акт. Личните данни, които се предоставят са тези данни, които са необходими с оглед изпълнението на задълженията предвидени в нормативния акт.
 • на лица, обработващи личните данни, като куриерски организации.
 • на физическите лица, за които се отнасят данните;

 

 1. Срок за съхранение на личните данни:

Данните относно контрагентите-доставчици и дистрибуторите се съхраняват за срок от 10 години, който срок е нормативно установен срок, а относно потенциалните клиенти – 1 година.Данните относно клиентите и потребителите на уеб сайта се съхраняват за срок докато изтрият потребителския си профил от уеб сайта на администратора, но не по-рано от десет години след като са създали потребителски профил на сайта.

 1. Личните данни, които администраторът събира са адекватни, релевантни и са ограничени до необходимото за целите, за които се обработват.
 2. Права на субекта на данните:

Право на достъп: Субектът на данни има право да получи в срок от един месец от подаване на искане потвърждение дали се обработват лични данни свързани със субекта на данните и ако това е така, да получи достъп до данните.

Право на коригиране: Субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне (в срок от един месец) неточните лични данни, свързани с него. Субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Право на изтриване: Субектът на данни има право да поиска от администратора да изтрие свързани със субекта на данните лични данни без ненужно забавяне (в срок от един месец).

Право на ограничаване на обработването: Субектът на данни има право да поиска от администратора ограничаване на обработването на данните в срок от един месец.

Право на преносимост на данните: Субектът на данни има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на администратор, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването е основано на съгласие в съответствие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение: Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, в случаите, в които обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

Субектът на данни има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за целите на директния маркетинг.

 1. Субектът на данни има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него,нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 2. Личните данни, които се изискват да се предоставят от субекта на данните са адекватни, релевантни и са ограничени до необходимото за целите, за които се обработват и имат задължителен характер. Предоставянето на лични данни от субекта на данните е необходимо за осъществяване на контакт с „администратора с оглед сключване на договор между администратора и неговите клиенти и/или контрагенти-доставчици, а също така и за предоставяне на отговор на отправени запитвания. Предоставянето на лични данни от субекта на данните е доброволно. В случай, че бъде отказано предоставянето на лични данни, администраторът няма да бъде в състояние да сключи договор с клиентите и/или доставчиците.
 3. Администраторът не извършва профилиране.
Shopping Cart
Scroll to Top